Regulamin sklepu

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i
  warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem
  www.twoieksperci.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia
  usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie
  produktów.
 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu,
  lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na
  przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego
  Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem
  oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i
  zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym
  przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać
  się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia
  takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w
  Serwisie.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Twoi Eksperci Piotr Pytel
  Bytom (41-902), ul.Strzelców Bytomskich 32A/4, NIP: 6262780143.
  (zwana dalej Administratorem).
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z
  oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także
  posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności
  komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie
  oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię
  plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w
  oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może ono funkcjonować
  niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając
  zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania
  technologii plików ‚cookies’.
  Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów
  informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z
  informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby
  oraz z informacjami służącymi statystykom
  ruchu w Serwisie.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest sprzedaż kursów internetowy, kursów na
  płytach DVD, wstępów na seminaria na żywo, oraz programów
  internetowych.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane kursy
  (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez
  aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych
  przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi
  zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie
  niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych
  czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w
  korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany
  poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika
  przy składaniu zamówienia.
  Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia
  zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone
  prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora
  należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności
  (dostępnymi przez operatorów DotPay, PayU lub transferuj.pl) tytułem zapłaty ceny
  oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego
  produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu
  oraz w procesie składania zamówienia.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga
  elektroniczna (wysłanie danych dotyczących produktu takich jak miejsce
  szkolenia itp. na podany podczas składania zamówienia adres email)
 7. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do
  otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się
  pojawić na fakturze. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić odpowiedni
  formularz podczas składania zamówienia.

§ 4 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem
  i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być
  reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub
  osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane
  drogą elektroniczną Administratora: biuro@twoieksperci.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez
  Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania
  zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo
  pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy
  ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania
  się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji
  ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
 3. Każdemu Użytkownikowi zamawiającemu produkt przysługuje prawo do
  zwrotu w terminie na 14 dni PO dacie / terminie zakupu szkolenia.
 4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika
  wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma
  zamiar skorzystać z prawa zwrotu, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę
  produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia,
  koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana
  została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu,
  Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w
  kwestii danego zwrotu.
 6. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty
  ceny za produkt zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie
  dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie
  w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu
  Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o
  Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy
  prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o
  podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone
  właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o
  ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub
  częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług
  lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym
  Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu
  zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora,
  spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek
  działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści
  kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a
  dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi
  poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te
  treści warte są upublicznienia.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub
  jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
  informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z
  niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku
  wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w
  całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej
  chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany
  będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu
  na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w
  Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami,
  gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po
  takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową
  akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik
  powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym
  Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie,
  powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za
  sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego
  funkcjonowania w Serwisie.